1. gyogyitonokert@gmail.com
 2. 6722 Szeged, Egyetem utca 2.
 3. OTP Bank 11705060-20000772
 4. 18286636-1-06

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

www.gyogyitonokert.hu weboldal üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap és rendezvényeink látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

 

Az adatkezelő neve: Gyógyító Nőkért Alapítvány

Az adatkezelő címe: 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

Elérhetőség: gyogyitonokert@gmail.com

Adószáma: 18286636-1-06

Szervezet nyilvántartási száma: 06-01-0001534

Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok figyelembe vételével készült:

Értelmező rendelkezések

Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:

 • adatállomány:az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • adatfeldolgozó:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
 • adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja;
 • adattörlés:az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 • adatvédelmi incidens:személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
 • adatzárolás:az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • érintett:bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • harmadik személy:olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • hozzájárulás:az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • személyes adat:az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • tiltakozás:az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
 • adatmegsemmisítés:az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Egyéb más értelmező rendelkezés a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról törvényi rendeletben olvasható.

Az adatkezelés alapjai

Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a 2011. évi CXII. törvény 6.§-án nyugszik.

Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:

A szervezet neve: Gyógyító Nőkért Alapítvány

Székhelye: 6722 Szeged Egyetem u. 2.

Elérhetőség: gyogyitonokert@gmail.com

Adószáma: 18286636-1-06

Nyilvántartási száma: 06-01-0001534

A kezelt adatok köre, adatkezelés célja:

Gyógyító Nőkért levelezőlista

A Gyógyító Nőkért Alapítvány korábbi rendezvényein való részvétel és/vagy papíron név és cím megadásával, feliratkozás alapján doc formátumban tárolt levelezőlistát működtet, melyen keresztül tájékoztatja az érdeklődőket rendezvényeiről. Az érintett a gyogyitonokert@gmail.com emailcímen, melyhez az Alapítvány kuratóriumi tagjainak van jelszavas hozzáférése, kérheti listatagsága törlését, illetve módosítását.

Weboldal bejelentkezés nélküli használata

A honlap használata során rögzítésre kerül az érintett számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – az érintett számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a napló fájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. Az így rögzített adatokat kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, annak technikai üzemeltetése érdekében és statisztikai információk gyűjtésére használjuk fel.

Linkek:

Oldalaink más weboldalakra mutató linkeket tartalmazhatnak. A belinkelt internetoldalakra nem vonatkoznak a jelen adatvédelmi tudnivalók, hanem kizárólag az ottani adatvédelmi rendelkezések.

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett által önkéntesen megadott adatokat az Adatkezelő addig jogosult kezelni, amíg az Adatkezelő által biztosított adattörlési lehetőséggel az érintett nem él. (Az érintett, önkéntes döntése alapján, haladéktalanul, de legfeljebb a törlési igényének beérkezésétől számított egy hónapon belül az Adatkezelő törli az adatokat. Amennyiben az érintett jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon az Adatkezelő a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.)

A személyes adatok törlése:

Az érintett saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben a gyogyitonokert@gmail.com címre kell eljuttatni. Az adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb a törlési igény beérkezésétől számított egy hónapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

Adattovábbítás:

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

Az Adatkezelő vállalja a jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri – honlapján elérhető közleményben –, hogy látogatói is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatát megváltoztassa. Amennyiben a szabályzat módosítására sor kerül, úgy annak aktualizált szövegét nyilvánosan közzéteszi.

Az érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – zárolását, vagy törlését az Adatkezelő gyogyitonokert@gmail.com elérhetőségén.

Az érintett kérelmére tájékoztatást adunk az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza

 • az érintett személyes adatok körét,
 • az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
 • az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint
 • az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az új szabályok értelmében személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén bejelentési kötelezettség keletkezik a felügyelő hatóság felé, melyet indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott – megtesszük a bejelentést a felügyeleti hatóságnak kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Az adatbiztonsági incidensek bejelentésének kötelezettsége indokolt és nem jelent aránytalan terhet az adatkezelőkre nézve.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adunk tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes.

A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az adathordozhatósághoz való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
 2. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak kivételes – a 2011. évi CXII. törvény a 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott – esetekben tagadhatja meg.

Ez esetben az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulásról.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Jogérvényesítés

Az érintett a jogainak megsértése esetén – és e tényről Adatkezelő tájékoztatja a panaszost – az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: 06- 1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

Kelt: 2018. május 23.